Телепередача "Запорожский вектор"                                               Телепередача "Символы Запорожья"
выходит на телеканале "Запоріжжя":                                                   выходит на телеканале "МТМ":
каждый Понедельник в 20:20                                                               каждую вторую и четвертую недели месяца по Понедельникам в 20:00
повтор - Воскресенье в 9:30                                                                повтор - вторник в 7:30, второй повтор - суббота 20:00

Полезная информация

Карта символов Запорожья

contentmap_module
made with love from Joomla.it

Запорізький національний технічний університет

QR-код установлен под патронатом
Александра Богуслаева!

Запорізький національний технічний університет


Історія провідного вищого навчального закладу сучасної України розпочалася у 1900 році, коли у повітовому місті Олександрівськ (з 1924 року - Запоріжжя) було створено семикласне технічне училище, яке готувало фахівців середньої кваліфікації – техніків-механіків. Одночасно з навчальною роботою велося будівництво основних приміщень: були споруджені головний триповерховий корпус, а також майстерні, гімнастичний павільйон, житлові будинки для співробітників. У навчальному корпусі розмістилися аудиторії, фізичні і механічні кабінети, лабораторії, актовий зал, магазин з продажу готових виробів.
У 1920 році училище було реорганізоване у Запорізький індустріальний технікум з чотирирічним навчанням. З листопада 1922 року технікум готував інженерів-механіків для сільгоспмашинобудування та інженерів для машинобудування. У 1930 році технікум було перетворено на інститут сільгоспмашинобудування. Протягом 10 років, до початку Великої вітчизняної війни, дипломи інженерів тут одержали 782 особи, які працювали на запорізьких комбайновому та моторобудівному заводах, інших підприємствах колишнього СРСР, зокрема, у Краматорську, Кіровограді, Луганську та Пензі.
У важкі роки Другої світової війни понад 600 студентів і викладачів вишу воювали на фронті, за виявлені мужність та героїзм більше 300 студентів і викладачів були відзначені бойовими орденами і медалями.
У 1941 році інститут був евакуйований до міста Барнаул Алтайського краю, де згодом на його базі створили Алтайський політехнічний інститут.
У 1944 році після визволення Запоріжжя від німецько-фашистських загарбників був організований Запорізький автомеханічний інститут, який через три роки став Запорізьким інститутом сільськогосподарського машинобудування, а у 1957 році був перейменований на машинобудівний інститут. У 1980 році за велику роботу з підготовки кадрів для народного господарства інститут нагороджено орденом «Знак пошани».
У 1994 році на виконання постанови Кабінету Міністрів України машинобудівний інститут було перейменовано у технічний університет. А у серпні 2001 році вишу надано статус «національний».
ЗНТУ сьогодні – це 6 інститутів, 12 факультетів, 60 кафедр, 9 навчально-лабораторних корпусів, 4 студентських гуртожитки на 2300 місць, бібліотека з книжковим фондом у понад мільйон примірників, редакційно-видавничий відділ, комп'ютерна друкарня, санаторій-профілакторій, медичний центр, спортивний та харчовий комплекси, потужна адміністративно-господарська частина тощо.
Університет готує бакалаврів, спеціалістів (інженерів), магістрів за 51 спеціальністю. Викладацький склад складає понад 900 фахівців, з яких 640 мають наукові ступені й вчені звання, у тому числі, 47 докторів наук, професорів. Із числа викладачів 24 особи обрані дійсними членами і членами-кореспондентами галузевих академій України, 25 мають почесні звання заслужених діячів науки і техніки, заслужених працівників освіти, лауреатів Державної премії. У самому виші створено відомі наукові школи в таких галузях: ливарне виробництво, матеріалознавство і термічна обробка, зварювальні процеси, радіотехніка і мікроелектроніка, механіка динамічних систем, теплотехніка, технічна кібернетика, фізика твердого тіла.
У ЗНТУ навчається понад 13 тисяч студентів. Тут працює військова кафедра з підготовки офіцерів запасу одночасно з навчанням на денній формі. Крім того, в університеті здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі і докторантурі, працюють спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій.
У центрі підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів здійснюється підготовка та перепідготовка фахівців за шістьма спеціальностями. Особи, які вже мають вищу освіту, а також студенти денної форми навчання мають можливість одержати другу вищу освіту з отриманням диплому.
Підготовча робота з майбутніми абітурієнтами здійснюється на факультеті довузівського навчання у формі підготовчого відділення, підготовчих курсів, школи вихідного дня.
При ЗНТУ створено «Запорізький регіональний центр політехнічної освіти», який об'єднує понад 40 шкіл, коледжів, технікумів міста Запоріжжя та області. Зокрема, до складу ЗНТУ входять Токмацький механічний технікум, Бердянський машинобудівний коледж, Запорізький електротехнічний коледж, Запорізький коледж радіоелектроніки, Запорізький гуманітарний коледж.
Загалом ЗНТУ - це провідний й потужний навчальний і науково-дослідний комплекс із сучасним обладнанням, який виконує великий обсяг фундаментальних і прикладних досліджень.
За роки існування університет підготував понад 85 тисяч фахівців, серед яких близько 1500 іноземці - громадяни країн Азії, Африки, Європи та Латинської Америки.

 

Zaporizhzhya National Technical university


The history of one of the leading higher educational establishments of modern Ukraine started in 1900, when in the city Oleksandrivsk (Zaporizhzhya since 1924) there was established a 7-form technical school, which prepared specialists of secondary qualification – mechanic technicians. Together with the academic activities the main premises were being built, including a three floor main building, workshops, a gym, houses for the staff. In the main campus there were lecture halls, physical and mechanical rooms, laboratories, an assembly hall, a shop where goods made there were sold.
In 1920 the school was reorganized to establish the Zaporizhzhya Industrial technical school with 4 year study. Since November 1922 the school has prepared mechanical engineers for agricultural machine building and engineers for machine building. In 1930 the technical school was transformed into the institute of agricultural machine building. During 10 years before the start of the Great Patriotic War 782 persons received the diploma of engineer there. Later these people worked in the Zaporizhzhya combine and engine building plant and also in different other plants of the post USSR, for instance Kramatorsk, Kirovograd, Lughansk and Penza.
In the hard years of the World War II more than 600 students and teachers were fighting in the front. More than 300 students and teachers were awarded with orders and medals due to the courage and heroism showed during the war.
In 1941 the institute was evacuated to the city of Barnaul in the Altai area, where later the Altai polytechnic institute was established on its base. In 1944 after the liberation of Zaporizhzhya from the fascists, the Zaporizhzhya mechanics institute was established. Later it became the Institute of agricultural machine building and in 1957 it was renamed into the Machine building Institute. In 1980 the institute was awarded with the Order “Badge of honour” due to the great work in preparation the staff for the national economy. In 1994 to implement the resolution of the Cabinet of Ministers, the Machine building institute was renamed into the technical university. In August 2001 it was given the status “national”. Zaporizhzhya National Technical university today has 6 institutes, 12 departments, 60 chairs, 9 educational and laboratory buildings, 4 student dormitories for 2300 people, a library with more than 1 million books, editorial and publishing department, printing office, sanatorium of dispensary, medical centre, sport complex, canteen, powerful administrative and economic management etc.
The institute prepares bachelors, specialists (engineers) and masters for 51 specialties. The teaching staff consists of 900 specialists, 640 of who have academic degree, including 47 PhDs. Among the staff 24 people were chosen to be members and corresponding members of the academies in Ukraine, 25 people have the Honorary titles of Science and technique workers, and also workers of education, laureates of the State Prize. In the higher establishment itself there were established science schools in the following fields: foundry industry, material science and thermal processing, welding work, mechanics of dynamic systems, thermotechnics, technical cybernetics, solid state physics.
In the Zaporizhzhya National Technical university there are more than 13 thousand students. Here there is a military department which prepares reserve officers during the full time education. Moreover, there is the preparation of scientific staff of the highest qualification in the post graduate school and doctorate, where Academic counsel works.
In the centre of the further training of specialists and retraining there is held training and retraining of the specialists in the 6 specialties. Those who already have higher education and also students of the full time education have the opportunity to get second higher education and receive a diploma.
Preparation work with future students is done in the department of Pre-college education in the form of preparatory program and courses, weekend school.
There was established a “Zaporizhzhya regional centre of polytechnic education” which unites 40 schools, colleges and technical schools of Zaporizhzya and the region. Namely, Tokmak mechanical technical school, Berdyansk machine building college, Zaporizhzhya electro technical college, Zaporizhzhya college of radio electronics, Zaporizhzhya humanitarian college are part of the Zaporizhzhya National Techincal university.
In general Zaporizhzhya National Technical university is a leading and powerful educational and research complex with modern facilities, which performs a lot of fundamental and applied researches.
Over the years, the University has prepared more than 85 thousand specialists, among who there are more than 1500 foreigners from Asia, Africa, Europe and Latin America.

contentmap_plugin
made with love from Joomla.it
 

Реквизиты фонда:

ЗОБФ "ФОНД ДОБРИХ СПРАВ"

р/с 26009055716826

код ЭДРПОУ 38191384

МФО 313399

ЗАП.РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Призначення платежу: благодійний внесок  

 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ПРЕМИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД

Нас поддерживают

Последние программы

Уже в четвертый раз волонтерская группа «Angels» совместно со службой по делам детей Запорожской облгосадминистрации, модельным агентством «Имидж-центр» и при...
Запорожский национальный технический университет – один из немногих украинских вузов, где большинство научных разработок находят своё практическое применение. Этому способствует...

Партнеры

0598680