Телепередача "Запорожский вектор"                                               Телепередача "Символы Запорожья"
выходит на телеканале "Запоріжжя":                                                   выходит на телеканале "МТМ":
каждый Понедельник в 20:20                                                               каждую вторую и четвертую недели месяца по Понедельникам в 20:00
повтор - Воскресенье в 9:30                                                                повтор - вторник в 7:30, второй повтор - суббота 20:00

Полезная информация

СТАТУТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ФОНД ДОБРИХ СПРАВ»

Первинно зареєстровано                            ЗАТВЕРДЖЕНО

Головним управлінням юстиції                 Загальними зборами учасників

у Запорізькій області                                   БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Свідоцтво № 0423                                       «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ

Наказ № 173/04/3-О                                     БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ФОНД ДОБРИХ СПРАВ»

від 12 квітня 2012 р.                                    Протокол № 1 від 25 лютого 2013 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

«ФОНД ДОБРИХ СПРАВ»

(друга редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя

2013 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є другою редакцією статуту Запорізького обласного благодійного фонду «Фонд добрих справ», затвердженого загальними зборами засновників згідно з протоколом № 1 від 28.02.2012 р.

1.2. Найменування благодійної організації:

1.2.1. повне: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ФОНД ДОБРИХ СПРАВ»;

1.2.2. скорочене: БО «ЗОБФ «ФОНД ДОБРИХ СПРАВ»;

1.3. Вид благодійної організації: благодійний фонд.

1.4. Місцезнаходження благодійної організації: 69014, м. Запоріжжя, вул. Волзька, 27.

1.5. Благодійна організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації і є неприбутковою організацією. Благодійна організація має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки, кутові штампи, власну символіку та атрибутику (комерційне найменування, знаки для товарів і послуг, бланки тощо). Порядок використання символіки та атрибутики благодійної організації встановлюється Правлінням.

1.6. Цей Статут регулює лише ті питання діяльності благодійної організації, які прямо не врегульовані законодавством.

 

2. цілі та сфери благодійної діяльності

2.1. Цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Статутом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

2.2. Сферами благодійної діяльності є:

2.1. освіта;

2.2. охорона здоров'я;

2.3. екологія, охорона довкілля та захист тварин;

2.4. запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

2.5. опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;

2.6. соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;

2.7. культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;

2.8. наука і наукові дослідження;

2.9. спорт і фізична культура;

2.10. права людини і громадянина та основоположні свободи;

2.11. розвиток територіальних громад;

2.12. розвиток міжнародної співпраці України;

2.13. стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;

2.14. сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.

 

3. органи управління благодійної організації, їх склад, компетенція, порядок діяльності та прийняття ними рішень. порядок обрання членів органів управління благодійної організації, їх заміщення, зупинення їх повноважень, припинення їх повноважень (відкликання)

3.1. Органами управління благодійної організації є:

3.1.1. Загальні збори учасників;

3.1.2. Правління;

3.1.3. Наглядова рада.

3.2. Вищим органом управління благодійної організації є Загальні збори учасників.

3.3. Загальні збори учасників скликаються не менше одного разу на рік.

3.4. До компетенції Загальних зборів учасників належить:

3.4.1. внесення змін до Статуту;

3.4.2. обрання та припинення повноважень (відкликання) Правління та Наглядової ради, окремих їх членів;

3.4.3. визначення основних напрямів діяльності благодійної організації;

3.4.4. здійснення права власності щодо коштів та іншого майна благодійної організації;

3.4.5. затвердження звітів Правління про результати роботи благодійної організації і виконання її благодійних програм та проектів за минулий рік, а також звітів про результати фінансово-господарської діяльності благодійної організації;

3.4.6. заснування благодійною організацією юридичних осіб та припинення їх діяльності;

3.4.7. створення відокремлених підрозділів, заснування та прийняття рішення про участь в інших благодійних організаціях, спілках, асоціаціях, інших добровільних об'єднаннях, здійснення спільної благодійної діяльності;

3.4.8. затвердження звітів Наглядової ради за наслідками здійснення контрольних функцій;

3.4.9. прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію благодійної організації;

3.4.10. делегування повноважень Правлінню, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників;

3.4.11. вирішення будь-яких інших питань діяльності благодійної організації.

3.5. Всі рішення Загальних зборів учасників вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини учасників благодійної організації, крім випадків, передбачених цим Статутом.

3.6. Загальні збори учасників є правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин учасників благодійної організації.

3.7. Загальні збори учасників скликаються Правлінням, яке повідомляє членів про час і місце їх проведення. Позачергові Загальні збори учасників скликаються за ініціативою Правління, Наглядової ради або на письмову вимогу не менше ніж третини учасників.

3.8. Виконавчим органом благодійної організації є Правління.

3.9. Правління обирається Загальними зборами учасників у складі п'яти осіб строком на п'ять років. Правління очолює Президент, який обирається Загальними зборами учасників з числа членів Правління. Повноваження Правління або будь-якого його члена можуть бути в будь-який момент припинені (відкликані) Загальними зборами учасників у разі порушення цього Статуту, рішень Загальних зборів учасників або неефективності в роботі. Рішення про припинення (відкликання) повноважень Правління або будь-якого його члена вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше трьох чвертей учасників благодійної організації.

3.10. Засідання Правління відбуваються в міру необхідності, але не менше одного разу на два тижні. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини його членів. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від складу Правління і оформлюються протоколами.

3.11. До компетенції Правління належить:

3.11.1. організація діяльності благодійної організації, безпосереднє виконання рішень Загальних зборів учасників та Наглядової ради;

3.11.2. внесення на розгляд Загальних зборів учасників пропозицій про зміни до Статуту;

3.11.3. прийняття локальних правових актів, які витікають з трудових відносин у благодійній організації, в т. ч. з фінансових питань;

3.11.4. розробка благодійних програм, прийняття проектів та планів діяльності благодійної організації відповідно до благодійних програм;

3.11.5. звітність перед Загальними зборами учасників про результати роботи та фінансово-господарської діяльності благодійної організації;

3.11.6. здійснення управління коштами та іншим майном благодійної організації;

3.11.7. встановлення партнерства та співпраці з іншими суб'єктами суспільних відносин, підтримка їх рухів, ініціатив, проектів тощо;

3.11.8. затвердження зразків печаток, штампів, символіки та атрибутики благодійної організації;

3.11.9. прийняття до складу учасників благодійної організації, виключення з її складу;

3.11.10. прийняття рішення про вступ до об'єднань юридичних осіб;

3.11.11. визначення пріоритетних сфер надання благодійної допомоги, визначення обґрунтованості та доцільності надання благодійної допомоги, прийняття рішення про надання благодійної допомоги конкретним бенефіціарам;

3.11.12. розгляд звернень до благодійної організації;

3.11.13. здійснення інших повноважень, які віднесені Статутом або делеговані Загальними зборами до компетенції Правління.

3.12. Очолює Правління Президент, який має такі повноваження:

3.12.1. здійснює оперативне керівництво благодійною організацією;

3.12.2. головує на засіданнях Правління;

3.12.3. вчиняє дії на виконання рішень Правління;

3.12.4. представляє без доручення (довіреності) інтереси благодійної організації у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами;

3.12.5. підписує від імені благодійної організації договори, інші правочини та офіційні документи;

3.12.6. виступає представником роботодавця у відносинах з працівниками благодійної організації;

3.12.7. представляє інтереси благодійної організації в судах, господарських та адміністративних судах всіх інстанцій з усіма правами позивача, відповідача та інших осіб, які беруть участь у праві, видає довіреності на представництво інтересів у суді з передачею всіх процесуальних прав;

3.12.8. відкриває та закриває рахунки благодійної організації в банківських та інших фінансових установах.

3.13. З питань, що належать до його компетенції, Президент видає накази.

3.14. Президент має заступника, який заміщує і має всі повноваження Президента на час його відсутності. Заступник Президента обирається Загальними зборами учасників з числа членів Правління. Заміщення Президента іншими членами Правління не допускається.

3.15. Контроль за діяльністю Правління здійснює Наглядова рада. Наглядова рада обирається безстроково у складі трьох осіб, з-поміж яких обирається голова. До складу Наглядової ради не можуть входити члени Правління. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Засідання Наглядової ради можуть бути проведені за рішенням Загальних зборів учасників.

3.16. Наглядова рада здійснює такі повноваження:

3.16.1. затверджує благодійні програми благодійної організації;

3.16.2. контролює відповідність діяльності та використання активів благодійної організації цьому Статуту.

3.16.3. контролює правильність ведення бухгалтерського обліку;

3.16.4. перевіряє ефективність фінансово-господарської діяльності благодійної організації;

3.16.5. звітує перед Загальними зборами учасників про результати перевірок діяльності Правління.

3.17. Наглядова рада вправі вимагати від Правління надання необхідних їй матеріалів, бухгалтерських та інших документів та письмових пояснень.

3.18. На виконання контролю Загальні збори учасників можуть надати Наглядовій раді інші повноваження, не передбачені цим Статутом.

3.19. Наглядова рада має право зупинити повноваження Правління або будь-якого його члена до прийняття рішення Загальними зборами учасників. Підставою зупинення повноважень є виявлення істотних порушень за наслідками контролю. Повноваження зупиняються до прийняття відповідного рішення Загальними зборами учасників. На час зупинення повноважень Наглядова рада здійснює тимчасове управління благодійною організацією.

3.20. Наглядова рада за результатами своєї діяльності складає висновки, а також надає вказівки, які є обов'язковими для виконання Правлінням. Рішення Наглядової ради приймаються, якщо за нього проголосувала більшість від складу, та оформлюються протоколами, які підписуються головою.

 

4. порядок внесення змін до статуту благодійної організації

4.1. Зміни до Статуту вносяться, якщо за них проголосували не менше трьох чвертей учасників благодійної організації.

4.2. Зміни до Статуту вносяться шляхом викладення Статуту в новій редакції.

4.3. Загальні збори учасників разом з прийняттям рішення про внесення змін до Статуту зобов'язані визначити відповідальну особу за її здійснення.

4.4. З пропозицією про внесення змін до Статуту може звернутися Правління, Наглядова рада, а також учасники благодійної організації у кількості, не меншій третини від загальної кількості. Пропозиція повинна бути викладена у письмовій формі, при чому текст змін повинен бути сформульований у тому вигляді, в якому відповідні зміни будуть внесені до Статуту. Пропозиція про внесення змін є підставою для скликання позачергових Загальних зборів учасників, якщо невнесення змін може зашкодити інтересам благодійної організації. У протилежному випадку пропозиція розглядається на чергових Загальних зборах учасників.

 

5. джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності благодійної організації

5.1. Благодійна організація має право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи, якщо інше не встановлено законом.

5.2. Джерелами активів благодійної організації є:

5.2.1. безоплатна передача у власність благодійної організації коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення благодійній організації майнових прав;

5.2.2. безоплатна передача благодійній організації права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

5.2.3. безоплатна передача благодійній організації доходів від майна і майнових прав;

5.2.4. безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь благодійної організації;

5.2.5. благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

5.2.6. публічний збір благодійних пожертв;

5.2.7. управління благодійними ендавментами;

5.2.8. виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

5.2.9. здійснення господарської діяльності без мети отримання прибутку, набуття у власність (користування) коштів та іншого майна, майнових прав на підставі відплатних правочинів без мети отримання прибутку;

5.2.10. проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

5.2.11. відшкодування витрат благодійної організації, пов'язаних з передачею майна і майнових прав;

5.2.12. благодійні сервітути;

5.2.13. інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.3. Використання активів (доходів) та правочини благодійної організації не повинні суперечити актам законодавства та цілям благодійної діяльності.

5.4. Розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати двадцяти відсотків її доходу у поточному році.

5.5. Право власності щодо коштів та іншого майна благодійної організації здійснюють Загальні збори учасників. Управління коштами та іншим майном благодійної організації здійснює Правління. Загальні збори учасників вправі делегувати Правлінню повноваження щодо здійснення права власності відносно коштів та іншого майна організації. Всі правочини Правління щодо управління майном, якщо на їх вчинення немає прямої заборони в цьому Статуті або рішеннях Загальних зборів учасників, вважаються правомірними, проте можуть бути скасовані Загальними зборами учасників.

5.6. Контроль за управлінням коштами та іншим майном благодійної організації здійснює Наглядова рада в порядку, визначеному цим Статутом.

5.7. Благодійна організація складає та подає фінансову, статистичну та іншу обов'язкову звітність у порядку, встановленому законом.

5.8. Порядок складення та надання спеціальних звітів для окремих благодійників або їх правонаступників про використання наданих ними активів затверджується Правлінням або визначається правочинами між благодійною організацією та іншими благодійниками.

5.9. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат благодійної організації, а також умови використання її активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею. Будь-який учасник вправі звернутися до Правління з проханням надати відповідну інформацію, а Правління зобов'язане задовольнити звернення.

5.10. Активи (доходи) благодійної організації не можуть розподілятися серед учасників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників благодійної організації.

 

6. умови та порядок прийняття до складу учасників благодійної організації, права та обов'язки учасників, умови та порядок виключення зі складу учасників благодійної організації

6.1. Учасниками можуть бути:

6.1.1. фізичні особи, які визнають Статут та мають повну цивільну дієздатність;

6.1.2. юридичні особи, статутна діяльність яких не суперечить цьому Статуту.

6.2. Засновники благодійної організації є її учасниками.

6.3. Питання про прийняття до складу учасників благодійної організації вирішує Правління. Прийняття до складу учасників благодійної організації здійснюється за письмовою заявою кандидата, в якій декларується зобов'язання визнавати і виконувати Статут (для фізичних осіб) або до якої додається копія статуту, яка підтверджує відсутність суперечностей з цим Статутом (для юридичних осіб). Правління вправі відмовити у прийнятті до складу учасників благодійної організації без пояснення причин.

6.4. Учасники благодійної організації мають право:

6.4.1. брати участь в усіх заходах благодійної організації;

6.4.2. брати участь у роботі керівних органів благодійної організації в порядку, визначеному Статутом;

6.4.3. висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності благодійної організації;

6.4.4. отримувати інформацію щодо поточної діяльності благодійної організації;

6.4.5. звертатись до благодійної організації з будь-яких питань;

6.4.6. в будь-який момент припинити участь в благодійній організації.

6.5. Учасники благодійної організації зобов'язані:

6.5.1. сприяти благодійній організації в її діяльності;

6.5.2. виконувати вимоги Статуту та рішень органів управління;

6.5.3. надавати можливу допомогу Організації в її діяльності;

6.5.4. всіма законними способами розповсюджувати позитивну інформацію про благодійну організацію та її учасників.

6.6. Вибуття з благодійної організації відбувається шляхом:

6.6.1. виключення;

6.6.2. виходу.

6.7. Учасник благодійної організації може бути виключеним з її складу за порушення або невиконання Статуту, рішень органів управління або здійснення діяльності, що суперечить законодавству України або перешкоджає діяльності благодійної організації чи завдає їй шкоду. Виключення зі складу благодійної організації проводиться за рішенням Правління.

6.8. Учасник благодійної організації може вийти з неї за власним бажанням шляхом подання відповідної заяви. Юридична особа крім заяви подає рішення органу управління про вихід з благодійної організації. У цьому випадку участь у благодійній організації припиняється автоматично без прийняття з цього питання рішення.

 

7. підстави та порядок припинення благодійної організації, порядок розподілу активів

7.1. Припинення благодійної організації відбувається шляхом реорганізації, тобто передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

7.2. Реорганізація та ліквідація благодійної організації здійснюється в порядку, визначеному законодавством, з урахуванням таких особливостей:

7.2.1. припинення благодійної організації здійснюється виключно з підстав, визначених законодавством, додаткових підстав Статутом не передбачається;

7.2.2. ліквідаційна комісія призначається Загальними зборами учасників одночасно з прийняттям рішення про ліквідацію;

7.2.3. функцію ліквідаційної комісії може виконувати Правління;

7.2.4. строк для висунення вимог кредиторів становить два місяці з моменту опублікування відповідного оголошення в пресі;

7.2.5. Загальні збори учасників встановлюють строк, протягом якого ліквідаційна комісія зобов'язана вчинити всі дії щодо ліквідації благодійної організації. В разі наявності спорів у процесі ліквідації благодійної організації такий строк продовжується до набрання чинності відповідними судовими рішеннями;

7.2.6. кредитори висувають свої вимоги в довільній письмовій формі, які ліквідаційна комісія вправі визнати повністю чи частково, а також відхилити, про що письмово повідомляє кредиторів. В разі відхилення вимог кредиторів спір вирішується відповідно до процесуального законодавства на підставі відповідних правочинів;

7.2.7. активи, що залишилися після ліквідації, не можуть перерозподілятись між учасниками благодійної організації і повинні бути передані одній або кільком благодійним організаціям, а в разі їх відсутності спрямовані до Державного бюджету;

7.2.8. благодійні організації, яким передаються активи після ліквідації, визначаються ліквідаційною комісією на власний розсуд з урахуванням положень їх статутів;

7.2.9. решта питань, пов'язаних з припиненням благодійної організації, регулюється цивільним законодавством України, зокрема нормами про припинення юридичної особи.

 

 

 

 

 

Президент                                                                Прушківський Володимир Геннадійович,

благодійної організації                                          ідентифікаційний номер 2103311313,

«Запорізький обласний                                         зареєстрований за адресою: м. Запоріжжя,

благодійний фонд                                                  вул. Артема, буд. 67, кв. 18

«Фонд добрих справ»

Новости

Вы не авторизованы.

 

Реквизиты фонда:

ЗОБФ "ФОНД ДОБРИХ СПРАВ"

р/с 26009055716826

код ЭДРПОУ 38191384

МФО 313399

ЗАП.РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Призначення платежу: благодійний внесок  

 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ПРЕМИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД

Нас поддерживают

Последние программы

Про музыку и добрые дела говорят гости студии телевизионной программы "Запорожский вектор". Каким образом удалось объеденить детей с особенными потребностями...
Проект "Клиника, дружественная к молодежи" при поддержке мецената Александра Богуслаева расширяет свои возможности. Благодаря поддержке мецената Клиника открывает стационарное отделение...
Проекты и фестивали Областного центра патриотического воспитания, которые реализуются при поддержке мецената Александра Богуслаева показывают духовную красоту украинцев. Областной фестиваль...
Спортивные соревнования по Джиу-джитсу и Киокушин каратэ в Запорожье  традиционно проходят при поддержке мецената Александра Богуслаева. О спортивных инициативах и...

Сообщения с форума

  • Нет сообщений для показа

Партнеры

            

0249303