Телепередача "Запорожский вектор"                                               Телепередача "Символы Запорожья"
выходит на телеканале "Запоріжжя":                                                   выходит на телеканале "МТМ":
каждый Понедельник в 20:20                                                               каждую вторую и четвертую недели месяца по Понедельникам в 20:00
повтор - Воскресенье в 9:30                                                                повтор - вторник в 7:30, второй повтор - суббота 20:00

Полезная информация

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВЕКТОР»

«ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ»                                         «ПРИЙНЯТИЙ»

Головним управлінням юстиції                            загальними зборами засновників

у Запорізькій області                                               ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Наказ № 111/04/3-О, Свідоцтво № 979                 «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВЕКТОР»

від «06» березня 2012 р.                                         Протокол № 1

Начальник управління                                           від 28.02.2012 р.

В. Г. Горлов

 

ПРИЙНЯТО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ  ЗАТВЕРДЖЕНО

Реєстраційна служба Запорізького міського        Загальними зборами

управління юстиції                                                 громадської організації

«_____»_______________20___р.                          «Запорізький вектор»

Наказ №____________________                            «05» березня 2013 р.

Запорізького міського управління юстиції          Протокол № 1

                                                                                  Голова Правління

____________________ Л. Є. Кожемякіна           ____________________ В. Г. Прушківський

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ВЕКТОР»

(у новій редакції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя

2013 рік

1. Загальні положення

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВЕКТОР» (далі – Організація) є добровільним об'єднанням фізичних осіб для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, творчих, вікових, національних, спортивних та інших інтересів.

1.2. Найменування Організації:

1.2.1. українською мовою:

1.2.1.1. повне: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВЕКТОР»;

1.2.1.2. скорочене: ГО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВЕКТОР»;

1.2.2. російською мовою:

1.2.2.1. повне: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЗАПОРОЖСКИЙ ВЕКТОР»;

1.2.2.2. скорочене: ОО «ЗАПОРОЖСКИЙ ВЕКТОР».

1.3. Організація самостійно визначає, що її діяльність поширюється на територію Запорізької області.

1.4. Місцезнаходження Організації: 69014, м. Запоріжжя, вул. Волзька, 27.

 

2. Мета (ЦІЛІ) та НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ Організації

2.1 Метою (цілями) діяльності Організації є здійснення та захист її членами (учасниками) прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, творчих, вікових, національних, спортивних та інших інтересів.

2.2. Напрямами діяльності Організації є:

2.2.1. сприяння підвищенню соціальної та громадської активності членів (учасників) Організації;

2.2.2. заохочення членів (учасників) Організації до участі у розв'язанні найрізноманітнішого кола завдань, які постають перед ними;

2.2.3. сприяння членам (учасникам) Організації у втіленні різноманітних здібностей через широке коло громадських інститутів;

2.2.4. сприяння членам (учасникам) Організації у їх становленні як спільноти повноцінних та самодостатніх особистостей;

2.2.5. сприяння розвитку членів (учасників) Організації на засадах територіальної української ідентичності, самоповаги, духовності та високої культури.

2.2.6. збір та аналіз інформації щодо різноманітних регіональних проблем;

2.2.7. збір та аналіз інформації щодо ресурсного потенціалу, що існує на території Запорізької області;

2.2.8. створення робочих груп для аналізу та сприяння вирішенню місцевих проблем силами членів Організації;

2.2.9. сприяння розробці програм, проектів та планів задля вирішення різноманітних проблем Запорізької області;

2.2.10. сприяння підбору кадрів та ресурсів для реалізації місцевих програм, проектів та планів;

2.2.11. участь у порядку, визначеному законодавством, у реалізації програм, проектів та планів регіонального значення;

2.2.12. сприяння навчанню членів (учасників) Організації, спрямоване на підвищення їхньої соціальної активності;

2.2.13. розповсюдження досвіду роботи з активізації громадської діяльності;

2.2.14. висвітлення діяльності Організації та її членів (учасників) у ЗМІ;

2.2.15. залучення мешканців Запорізької області до здорового способу життя;

2.2.16. розвиток і поширення здорового дозвілля, спорту серед молоді;

2.2.17. організація та проведення відповідно до статутних напрямів діяльності культурно-просвітницьких, дозвільних, змагальних, рекреаційних заходів тощо, а також участь у таких заходах;

2.2.18. сприяння членам (учасникам) Організації у соціалізації, здобутті освіти, підвищенні відповідного рівня фахової класифікації, працевлаштуванні тощо.

2.3. Для реалізації поставленої мети та напрямів діяльності Організація має право:

2.3.1. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

2.3.2. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

2.3.3. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

2.3.4. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

2.3.5. проводити мирні зібрання;

2.3.6. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

2.3.7. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

2.3.8. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

2.3.9. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

2.3.10 бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону;

2.3.11. створювати товариства та підприємства;

2.3.12. на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону;

2.3.13. для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Організації її членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом;

2.3.14. інші права, передбачені нормативно-правовими актами.

 

3. порядок набуття і припинення членства (участі) в організації, права та обов'язки членів (учасників)

3.1. Членами (учасниками) громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років.

3.2. Набуття членства здійснюється на підставі письмової заяви кандидата поданої на ім'я Голови правління Організації. Правління приймає рішення про набуття членства (участі) за умови дотримання кандидатами вимог Статуту. Рішення приймається протягом одного місяця.

3.3. Член (учасник) Організації може в будь-який час припинити членство (участь) у ній за власним бажанням, подавши письмову заяву про це на ім'я Голови правління Організації. Припинення членства (участі) здійснюється автоматично з дня подання заяви без прийняття з цього питання рішення.

3.4. Член (учасник) Організації може бути виключений з неї у разі недотримання вимог Статуту та/або вчинення дій, які загрожують інтересам Організації. Виключення члена (учасника) здійснюється на підставі рішення Правління Організації.

3.5. Правління Організації може встановлювати додаткові умови щодо набуття та припинення членства (участі) в ній.

3.6. Члени (учасники) Організації мають право:

3.6.1. брати участь в усіх заходах Організації;

3.6.2. брати участь у роботі керівних органів Організації в порядку, визначеному Статутом;

3.6.3. висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності Організації;

3.6.4. отримувати інформацію щодо поточної діяльності Організації;

3.6.5. звертатись до Організації за допомогою щодо захисту своїх інтересів та вирішення своїх проблем;

3.6.6. в будь-який момент припинити членство (участь) в Організації;

3.6.7. оскаржувати рішення, дії та бездіяльність члена (учасника) Організації, члена Правління, Правління, ревізійної комісії у порядку, встановленому цим Статутом.

3.7. Члени (учасники) Організації зобов'язані:

3.7.1. сприяти досягненню мети (цілей) Організації;

3.7.2. виконувати вимоги Статуту;

3.7.3. надавати можливу допомогу Організації в її діяльності;

3.7.4. сплачувати членські внески у порядку, визначеному Загальними зборами;

3.7.5. всіма законними способами розповсюджувати позитивну інформацію про Організацію та її членів (учасників).

 

4. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНИ СКЛАДУ, ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ, ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ, ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ (УЧАСНИКАМИ)

4.1. Керівними органами Організації є:

4.1.1. Загальні збори;

4.1.2. Правління;

4.1.3. Голова правління;

4.1.4. Ревізійна комісія.

4.2. Вищим органом управління Організації є Загальні збори.

4.3. Загальні збори скликаються один раз на рік і є правомочними за умови присутності двох третин від загальної кількості членів (учасників) Організації. Загальні збори можуть бути скликані позачергово з будь-яких питань діяльності Організації. Право ініціювання позачергових Загальних зборів належить Правлінню, Голові правління, ревізійній комісії, членам (учасникам) Організації у кількості, не менше 10% від загальної кількості членів (учасників) Організації. Загальні збори скликаються Правлінням шляхом повідомлення членів (учасників) Організації про час і місце їх проведення засобами зв'язку, зазначеними у відповідних заявах членів (учасників) Організації, з дотриманням процедури прийняття рішень з використанням засобів зв'язку. Загальні збори скликаються не пізніше 15 днів з дня їх ініціювання.

4.4. Повноваження Загальних зборів:

4.4.1. затвердження Статуту, внесення до нього змін;

4.4.2. обрання Правління, Голови правління, першого заступника Голови правління, заступника Голови правління з організаційно-господарських питань, заступника Голови правління – керівника громадської приймальні, ревізійної комісії;

4.4.3. припинення повноважень Правління, Голови правління, першого заступника Голови правління, заступника Голови правління з організаційно-господарських питань, заступника Голови правління – керівника громадської приймальні, ревізійної комісії або будь-якого члена керівних органів;

4.4.4. визначення відповідно до мети (цілей) пріоритетних напрямів діяльності Організації;

4.4.5. заслуховування звіту Голови правління про результати діяльності Організації за рік, що минув, визнання його задовільним або незадовільним;

4.4.6. затвердження програми діяльності Організації на поточний рік;

4.4.7. створення та припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації;

4.4.8. прийняття рішення про заснування Організацією товариств, підприємств;

4.4.9. здійснення права власності щодо майна Організації;

4.4.10. визначення розміру і порядку сплати членських внесків, а також інших платежів;

4.4.11. визначення розміру пільг щодо сплати членських внесків, а також категорій членів (учасників) Організації, яким пільги надаються;

4.4.12. прийняття рішення про делегування окремих повноважень щодо розпорядження майном Правлінню;

4.4.13. прийняття рішення про вступ до громадських спілок;

4.4.14. затвердження форми документу, що підтверджує членство (участь) в Організації;

4.4.15. затвердження бланку та атрибутики Організації;

4.4.16. надання доручень Правлінню;

4.4.17. прийняття рішення про припинення діяльності Організації;

4.4.18. обрання ліквідаційної комісії;

4.4.19. приймає рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його ліквідації;

4.4.20. розгляд скарг на рішення, дії та бездіяльність Правління, ревізійної комісії;

4.4.21. затвердження положення про відокремлені підрозділи Організації;

4.4.22. розгляд будь-якого питання щодо діяльності Організації та прийняття по ньому рішення, незалежно від того, до компетенції якого керівного органу воно віднесено або делеговано.

4.5. Загальні збори обирають головуючого та секретаря. Рішення Загальних зборів приймається шляхом відкритого або таємного голосування і оформлюється протоколом. Кожен член (учасник) Організації має один голос. Прийняття рішень шляхом використання засобів зв'язку не допускається.

4.6. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало половина від загальної кількості членів Організації, крім випадків, передбачених цим Статутом.

4.7. Правління є виконавчим органом Організації, що здійснює свої повноваження на постійній основі.

4.8. Правління складається з чотирьох осіб і обирається Загальними зборами строком на п'ять років.

4.9. Повноваження Правління:

4.9.1. прийняття та виключення членів (учасників) Організації;

4.9.2. організація діяльності Організації відповідно до затвердженої програми;

4.9.3. підготовка та проведення заходів відповідно до затвердженої програми діяльності, а також вирішення питань, пов'язаних з участю Організації у таких заходах;

4.9.4. призначення чергових та позачергових Загальних зборів, оголошення про місце і час їх скликання, організація їх проведення;

4.9.5. здійснення обліку членів (учасників) Організації;

4.9.6. прийняття рішення про надання окремим членам (учасникам) Організації пільг щодо сплати членських внесків;

4.9.7. розгляд скарг на рішення, дії та бездіяльність членів (учасників) Організації, членів Правління, розгляд звернень громадян до Організації;

4.9.8. проведення опитування членів (учасників) Організації з метою виявлення їх думки;

4.9.9. затвердження графіку заходів Організації;

4.9.10. розробка локальних актів, ведення кадрової документації;

4.9.11. розпорядження майном та коштами Організації в межах повноважень, наданих Загальними зборами;

4.9.12. делегування окремих повноважень особам, які працюють в Організації за трудовим договором або цивільно-правовою угодою;

4.9.13. призначення голови відокремлених підрозділів Організації, дострокове припинення їх повноважень;

4.9.14. надання дозволів відокремленим підрозділам на реалізацію їх прав у випадках, передбачених Статутом;

4.9.15. виконання доручень Загальних зборів.

4.10. Формою діяльності Правління є засідання. Засідання Правління є правомочними за умови присутності двох третин від його складу. Засідання скликаються Головою правління в міру необхідності, але не менше, ніж 1 раз на місяць.

4.11. Рішення Правління приймаються шляхом голосування і оформлюються протоколом. Допускається прийняття рішення шляхом використання засобів зв'язку для опитування членів Правління щодо питань порядку денного засідання. Такий порядок прийняття рішення застосовується під час засідання Правління щодо тих членів Правління, які на ньому відсутні. Опитування відсутнього члена Правління здійснюється таким чином, щоб всі присутні члени могли мати з ним аудіовізуальний контакт. Про використання засобів зв'язку зазначається у протоколі. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від складу Правління.

4.12. Правління може бути достроково розпущене в разі:

4.12.1 отримання рекомендації про це ревізійної комісії у висновку;

4.12.2. визнання результатів діяльності Організації за рік, що минув, незадовільною.

4.13. Правління очолює Голова правління, який обирається Загальними зборами з числа членів Правління строком на п'ять років. Голова правління має першого заступника, заступника з організаційно-господарських питань та заступника – керівника громадської приймальні, які обираються Загальними зборами з числа членів Правління. Перший заступник виконує всі повноваження Голови правління на час його відсутності.

4.14. Головою правління та першим заступником Голови правління може бути член Правління, який має повну цивільну дієздатність.

4.15. Повноваження Голови правління:

4.15.1. представництво без довіреності Організації в усіх державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, інших організаціях всіх форм власності;

4.15.2. підписання від імені Організації правочинів;

4.15.3. прийняття на роботу до Організації працівників за трудовим договором;

4.15.4. розподілення повноважень між заступниками Голови правління, видання наказів з кадрових, внутрішньо-організаційних питань;

4.15.5. подання щорічного звіту про результати діяльності Організації за рік, що минув;

4.15.6. організація роботи з підготовки та подання фінансової звітності;

4.15.7. координація роботи Правління.

4.16. Повноваження Голови правління та всіх заступників достроково припиняються в разі дострокового розпуску Правління.

4.17. Повноваження члена Правління припиняються за особистою заявою, зробленою під час чергових або позачергових Загальних зборів. В разі дострокового припинення повноважень Голови правління або будь-кого із заступників за особистою заявою вони продовжують виконувати обов'язки члена Правління.

4.18. Ревізійна комісія є контрольним органом Організації для перевірки фінансової діяльності Організації, яка обирається Загальними зборами у складі трьох членів (учасників) Організації терміном на п'ять років.

4.19. Ревізійна комісія може залучати до виконання своїх завдань осіб, які мають відповідну освіту або кваліфікацію, з правом дорадчого голосу.

4.20. Ревізійна комісія має вільний доступ до усіх документів Організації.

4.21. За наслідками перевірки Ревізійна комісія складає висновок, який подає Загальним зборам Організації для прийняття рішення. З усіх процедурних питань, пов'язаних із виконанням Ревізійною комісією своїх повноважень, вона приймає розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма членами (учасниками) Організації та членами Правління.

4.22. Діяльність керівних органів Організації здійснюється на громадських засадах. На діяльність членів керівних органів Організації не розповсюджується законодавство про працю.

4.23. Голова правління щороку подає Загальним зборам звіт про діяльність Організації. У звіті окремими пунктами зазначаються: ступінь виконання кожних програм та проектів, затверджених Загальними зборами, причини неналежного їх виконання, інформація про нових партнерів, інформація про участь у сторонніх програмах, проектах та інших ініціативах, досягнення та втрати Організації, дані про надходження і витрачання власних коштів Організації, дані про використання сторонньої допомоги в усіх формах.

4.24. В разі визнання звіту Голови правління Організації незадовільним Загальні збори одночасно зобов'язані визначити наслідки такого визнання, вжити заходи щодо усунення недоліків у діяльності Організації та попередження неналежної діяльності Організації в майбутньому.

4.25. В разі визнання звіту Голови правління Організації незадовільним в частині надходження і витрачання коштів Організації Загальні збори доручають ревізійній комісії перевірку фінансової діяльності Організації. Загальні збори Організації визначають строк проведення такої перевірки, в останній день якого збираються для прийняття рішення за наслідками перевірки.

 

5. порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів організації та розгляду скарг

5.1. Рішення, дії та бездіяльність будь-якого члена (учасника) Організації, члена Правління можуть бути оскаржені членом (учасником) Організації до Правління. Скарга подається у довільній письмовій формі і розглядається Правлінням на черговому засіданні протягом 3-х днів з моменту отримання.

5.2. В разі незгоди члена (учасника) Організації з будь-яким рішенням, дією та бездіяльністю Правління, він вправі оскаржити його до Загальних зборів. Скарга подається у довільній письмовій формі до Правління, яке зобов'язане скликати позачергові Загальні збори та включити скаргу до порядку денного таких зборів. Якщо Правління не скликало позачергові Загальні збори, скаржник вправі зібрати підписи не менше 10% членів (учасників) Організації для ініціювання їх скликання. Якщо Правління не включило скаргу до порядку денного позачергових Загальних зборів, скаржник вправі подати її безпосередньо під час таких Загальних зборів, надавши докази отримання скарги Правлінням. Без доказів отримання скарги Правлінням вона не розглядається Загальними зборами.

5.3. Будь-яка скарга подається протягом 10 днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Строки обчислюються за загальними правилами, встановленими цивільним законодавством.

5.4. За наслідками розгляду скарги Правління або Загальні збори, встановивши, що член (учасник) Організації, член Правління, Правління своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю порушили чинне законодавство, цей Статут, рішення Загальних зборів чи Правління, і таке порушення вплинуло на інтереси скаржника, задовольняють скаргу, скасовують рішення, зобов'язують члена (учасника) Організації, члена Правління, Правління вчинити дії або утриматися від їх вчинення. В іншому випадку Правління або Загальні збори відмовляють у задоволенні скарги. Рішення з розгляду скарги приймається за загальними правилами прийняття рішень Правлінням або Загальними зборами.

5.5. Розпорядження, дії та бездіяльність ревізійної комісії можуть бути оскаржені членом (учасником) Організації, членом Правління, Правлінням до Загальних зборів за правилами оскарження рішень Правління. Заперечення проти висновку ревізійної комісії подаються членом (учасником) Організації, членом Правління, Правлінням до Загальних зборів, на яких він розглядатиметься.

 

6. джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна оРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Джерелами надходження коштів та майна Організаціє є:

6.1.1. кошти та майно, передані членами (учасниками) Організації або державою;

6.1.2. кошти та майно, набуті як членські внески;

6.1.3. пожертвування громадян, підприємств, установ та організацій;

6.1.4. кошти та майно, придбані за рахунок власних коштів;

6.1.5. кошти та майно, тимчасово надане у користування (крім розпорядження);

6.1.6. кошти та майно, набуте на інших підставах, не заборонених законом.

6.2. Право власності на кошти та майно Організації реалізовують Загальні збори. За рішенням Загальних зборів окремі функції щодо управління майном можуть бути покладені на Правління або Голову правління одноосібно. Всі правочини Правління та Голови правління щодо розпорядження майном, якщо на їх вчинення немає прямої заборони в цьому Статуті або рішеннях Загальних зборів, вважаються правомірними, проте можуть бути скасовані Загальними зборами.

6.3. У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Загальних зборів на статутні або благодійні цілі іншому громадському об'єднанню (кільком громадський об'єднанням), а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

6.4. У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

6.5. Члени (учасники) Організації не мають права на частку майна Організації та не відповідають за її зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) Організації не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) Організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

6.6. Кошти та інше майно Організації не можуть перерозподілятись між його членами (учасниками) і повинні використовуватися виключно для здійснення статутної діяльності.

6.7. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

 

7. порядок Утворення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Загальні збори вправі прийняти рішення про утворення відокремленого підрозділу Організації на підставі заяв не менше п'яти членів (учасників) Організації, якщо його створення буде визнано доцільним.

7.2. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами.

7.3. Відокремлені підрозділи Організації утворюються за адміністративно-територіальним принципом в межах Запорізької області.

7.4. Відокремлений підрозділ очолює голова, який призначається Правлінням з числа членів (учасників), які подали заяву про створення відокремленого підрозділу, строком на п'ять років. Повноваження голови відокремленого підрозділу можуть бути достроково припинені Правлінням в разі порушення ним Статуту Організації або рішень керівних органів.

7.5. Відокремлені підрозділи Організації здійснюють свою діяльність на підставі положення, яке затверджується Загальними зборами.

7.6. Відокремлені підрозділи організовують діяльність Організації у відповідній адміністративно-територіальній одиниці Запорізької області. Для цього їм надаються такі права:

7.6.1. ініціювати програми та проекти Організації на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

7.6.2. з дозволу Правління домовлятися про співпрацю, партнерство, підтримку, спільні дії тощо з іншими громадськими об'єднаннями, органами державної влади та місцевого самоврядування;

7.6.3. з дозволу Правління оприлюднювати позицію Організації у місцевих ЗМІ;

7.6.4. в межах діючих програм та проектів Організації розробляти та проводити місцеві заходи;

7.6.5. представляти інтереси Організації в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах та організаціях у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, крім питань, які передбачають надходження або витрачання коштів та іншого майна Організації.

7.7. Відокремлені підрозділи зобов'язані:

7.7.1. сприяти досягненню мети (цілей) Організації;

7.7.2. виконувати вимоги Статуту;

7.7.3. надавати можливу допомогу Організації в її діяльності;

7.7.4. вживати заходи до залучення нових членів Організації;

7.7.5. вести облік власної діяльності, звітувати про неї на першу вимогу Правління;

7.7.6. всіма законними способами розповсюджувати позитивну інформацію про Організацію та її членів (учасників).

7.8. Загальні збори вправі прийняти рішення про закриття відокремленого підрозділу Організації, якщо його діяльність буде визнано недоцільною.

7.9. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється положенням про відокремлені підрозділи.

 

8. Порядок внесення змін до статутУ

8.1. Проект змін до Статуту вноситься до порядку денного Загальних зборів за ініціативою будь-якого члена (учасника) Організації. Проект змін повинен бути викладений у формі нової редакції статуту. До нової редакції статуту повинні додаватися пояснення про суть запропонованих змін, їх причину та наслідки.

8.2. Рішення про внесення змін до Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж три чверті від загальної кількості членів (учасників) Організації.

8.3. Про зміни до Статуту Організація подає (надсилає) до уповноваженого органу з питань реєстрації всі необхідні документи для прийняття повідомлення про зміни до Статуту, передбачені ч. 6 ст. 14 Закону України «Про громадські об'єднання».

 

9. порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації організації, щодо використання коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску

9.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом:

9.1.1. саморозпуску;

9.1.2. реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;

9.1.3. примусового розпуску за рішенням суду про заборону Організації.

9.2. Саморозпуск або реорганізація Організації здійснюється на підставі рішення Загальних зборів, за яке проголосували не менш, ніж три чверті від загальної кількості членів (учасників) Організації. Ініціювати питання про саморозпуск або реорганізацію можуть Правління або не менш, ніж третина членів (учасників) Організації. В разі ініціювання питання про реорганізацію на розгляд Загальних зборів в обов'язковому порядку подається оригінал рішення іншого громадського об'єднання про згоду на приєднання Організації до нього.

9.3. Саморозпуск Організації за рішенням Загальних зборів здійснюється ліквідаційною комісією, яка обирається Загальними зборами у кількості трьох членів Організації. Загальні збори вправі доручити виконання повноважень ліквідаційної комісії Правлінню. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Організацією. З цього моменту Загальні збори відбуваються в міру необхідності.

9.4. Ліквідаційна комісія з моменту її обрання:

9.4.1. оцінює кошти та інше майно Організації, виявляє дебіторів і кредиторів, здійснює розрахунки з ними;

9.4.2. складає ліквідаційний баланс.

9.5. У разі саморозпуску кошти та інше майно, передане Організації в користування, повертається власнику в натуральній формі.

9.6. У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Загальних зборів на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

9.7. У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

ВЕЛОПАРКОВКИ

Вы не авторизованы.

Сообщения с форума

  • Нет сообщений для показа
 

Реквизиты фонда:

ЗОБФ "ФОНД ДОБРИХ СПРАВ"

р/с 26009055716826

код ЭДРПОУ 38191384

МФО 313399

ЗАП.РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Призначення платежу: благодійний внесок  

 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ПРЕМИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД

Нас поддерживают

Последние программы

Каким образом наука способна влиять на гражданское общество и на  комфортное проживание людей в городе? В рамках проведения Научного форума...
Про музыку и добрые дела говорят гости студии телевизионной программы "Запорожский вектор". Каким образом удалось объеденить детей с особенными потребностями...
Проект "Клиника, дружественная к молодежи" при поддержке мецената Александра Богуслаева расширяет свои возможности. Благодаря поддержке мецената Клиника открывает стационарное отделение...

Партнеры

            

0254083